آموزش پی ال سی | کنترل تردد به پارکینگ زیرزمینی:

هدف سیستم کنترلی:

  • برای کنترل ورود و خروج اتومبیل ها در یک مسیر از پارکینگ زیرزمینی، به چراغ های راهنمایی نیاز است. در این مثال، چراغ قرمز برای جلوگیری از ورود یا خروج اتومبیل ها به پارکینگ و چراغ سبز برای اجازه ورود یا خروج اتومبیل ها به پارکینگ می باشد.
  • در صورتی که اتومبیل از طبقه همکف وارد مسیر عبوری شود، چراغ های قرمز طبقه همکف و طبقه زیرزمین روشن شده و چراغ های سبز هر دو طبقه خاموش می شود.
  • در این حالت اجازه ی ورود یا خروج به هیچ اتومبیل دیگری داده نمی شود تا اتومبیل به طور کامل از مسیر عبوری بگذرد. با عبور اتومبیل از مسیر، چراغ سبز مجددا روشن شده و اجازه ورود اتومبیل بعدی به مسیر، از سمت طبقه زیرزمین یا همکف داده می شود.
  • به طور مشابه، اگر اتومبیلی طبقه زیر زمین را ترک کرده و وارد مسیر شود، هیچ اتومبیلی اجازه ورود یا خروج ندارد تا اتومبیل به طور کامل از مسیر عبوری بگذرد.
  • در این مثال در لحظه شروع چراغ های سبز روشن بوده و چراغ های قرمز خاموش هستند.
EntryExit Control of the Underground Car Park Pic

المان های مورد نیاز:

حل مساله با نرم افزار FBD EDITOR:

Underground Parking PRO

شرح برنامه:

  • در ابتدا نیاز است از وضعیت سنسورها مطلع شد. از این رو لبه بالا رونده X0 بیت N0 و لبه پایین رونده آن بیت N1 را ست می کند. به همین صورت لبه بالا رونده X1 بیت N2 و لبه پایین رونده آن بیت N3 را ست می کند.
  • دو حالت برای پر بودن راهرو وجود دارد.

حالت اول: ماشین در ورودی مسیر به راهرو از طبقه همکف است (N0=ON) و هنوز به طبقه زیرزمین نرسیده است (N2=OFF).

حالت دوم: ماشین در ورودی مسیر به راهرو از طبقه زیرزمین است (N2=ON) و هنوز به طبقه همکف نرسیده است (N0=OFF).

در هر دو این حالت ها باید چراغ سبز خاموش (RST Y2) و چراغ قرمز روشن (SET Y1) شود.  این موضوع در Network 4 نشان داده شده است.

  • دو حالت برای خالی بودن راهرو وجود دارد.

حالت اول: ماشین از طبقه ی همکف وارد راهرو (N1=ON) و سپس وارد پارکینگ شده (N3=ON) است.

حالت دوم: ماشین از طبقه ی زیر زمین وارد راهرو (N3=ON) و سپس وارد طبقه ی همکف شده (N1=ON) است.

در هر دو این حالت ها باید چراغ سبز روشن (SET Y2) و چراغ قرمز خاموش (RST Y1) شود.  این موضوع در Network 5 نشان داده شده است.

  • بیت های N0 تا N3 برای تکرار پروسه باید ریست شوند.
  • باید دقت شود از بیت M4 با مقدار اولیه True برای روشن بودن چراغ سبز در ابتدای کار استفاده شده است.

شبیه سازی برنامه در محیط نرم افزار FBD Editor:

ezgif.com-gif-maker

برای مطالعه بیشتر روی لینک کلیک کنید تا به برنامه نوشته شده در محیط FBD Editor دسترسی داشته باشید.

فهرست