دوره کامل آموزش پی ال سی | پر کردن قوطی های رنگ :

هدف سیستم کنترلی:

در این برنامه اپراتور می تواند با تغییر وضعیت سوویچ، قوطی ها را با یکی از رنگ های آبی، زرد و یا سبز پر کند. لازم به ذکر است که رنگ سبز از ترکیب دو رنگ زرد و آبی حاصل می شود.

 

Selective Execution of Program Pic

المان های مورد نیاز:

حل مساله با نرم افزار FBD EDITOR:

Selective Execution of Program Pic

شرح برنامه:

  • با فعال شدن X1 (سلکتور رنگ زرد) یا فعال شدن X3 (سلکتور رنگ سبز) بیت M0 فعال می شود.
  • با فعال شدن X2 (سلکتور رنگ آبی) یا فعال شدن X3 (سلکتور رنگ سبز) بیت M1 فعال می شود.
  • در صورت فعال بودن بیت M0 و روشن بودن ورودی X0، خروجی Y0 فعال می شود.(شیر ورودی رنگ زرد باز می شود)
  • در صورت فعال بودن بیت M1 و روشن بودن ورودی X0، خروجی Y1 فعال می شود. (شیر ورودی رنگ آبی باز می شود)
  • به طور خلاصه ورودی رنگ زرد در صورت فعال بودن X0 یا X3 و ورودی رنگ آبی در صورت فعال بودن X1 یا X3 باز می شوند.

شبیه سازی برنامه در محیط نرم افزار FBD Editor:

Selective Execution of Program

برای مطالعه بیشتر روی لینک کلیک کنید تا به برنامه نوشته شده در محیط FBD Editor دسترسی داشته باشید.

فهرست