آموزش PLC | محاسبه میانگین و جذر :

هدف سیستم کنترلی:

با فشردن شستی X0، میانگین مقادیر رجیسترهای D0 تا D3 محاسبه و سپس از آن ها جذر گرفته می شود.

المان های مورد نیاز:

حل مساله با نرم افزار FBD EDITOR:

Mean&SqrtPRO

شرح برنامه:

  • در این برنامه چهار ورودی از نوع Float از طریق HMI از ورودی گرفته شده است (از طریق Create EditBOX). این چهار عدد می توانند دماهای خوانده از سنسورهای دما از موقعیت های مختلف یک سالن پرورش گل یا سالن مرغداری باشند. (سنسور دما شرکت فرارو پایا دارای دو نوع خروجی Integer و Float هستند)
  • در این برنامه از سربرگ HMI Inspector، زیربرگ MaxLength به عدد 4 تغییر داده شده است. (فرض بر این است که دمای خوانده شده دو رقمی و دقت یک رقم اعشار را دارد.)

Mean&SqrtPic1

 

  • برای نمایش مقدار میانگین و حاصل جذر میانگین از دو Create free text استفاده شده که به ترتیب به رجیسترهای Mean و Sqrt لینک شده است. در این دو کادر مقدار Fraction به 3 تغییر داده شده است تا خروجی تا سه رقم اعشار نمایش داده شود.

Mean&SqrtPic2

  • همانطور که مشاهده می کنید کار با اعداد اعشاری در PLC و PLC&HMIهای شرکت فراروپایا بسیار آسان است.

برای مطالعه بیشتر روی لینک کلیک کنید تا به برنامه نوشته شده در محیط FBD Editor دسترسی داشته باشید.

فهرست