آموزش پروژه محور PLC | راه اندازی ستاره_مثلث موتور آسنکرون  :

هدف سیستم کنترلی:

جریان راه اندازی موتورهای آسنکرون سه فازه معمولا 5-7 برابر جریان نامی است. از این رو یکی از روش های کاهش جریان راه اندازی استفاده از ترکیب ستاره-مثلث است. بدین ترتیب موتور در لحظه ی راه اندازی با اتصال ستاره راه اندازی می شود و 10 ثانیه به صورت ستاره سرعت می گیرد، سپس به مدت یک ثانیه اتصال ستاره قطع و سپس اتصال مثلث برقرار می شود. لازم به ذکر است اعمال زمان تاخیر در تغییر اتصال ستاره به مثلث از جنبه فنی و ایمنی امری ضروری است.

Star-DeltaPIC

المان های مورد نیاز:

حل مساله با نرم افزار FBD EDITOR:

Star-Delta PRO

شرح برنامه:

  • طبق Network 0 با فعال شدن X0، لبه بالا رونده آن تشخیص داده می شود و زمان برنامه توسط بلوک Get Time گرفته شده و بیت M1 ست می شود. همچنین خروجی های Y0 و Y1 فعال و موتور با اتصال ستاره استارت می شود.
  • طبق Network 1 با فعال شدن بیت M1 تابع Elapse Time اجرا و خروجی آن بعد از گذشت زمان Delay فعال می شود. خروجی این بلوک Y1و M1 را ریست و M2 را ست می کند. ریست شدن Y1 به منزله قطع شدن اتصال موتور به صورت ستاره است.
  • طبق Network 2 با فعال شدن M2 زمان برنامه توسط بلوک Get Time گرفته شده و بیت M3 ست و M2 ریست می شود.
  • طبق Network 3 با فعال شدن بیت M3 تابع Elapse Time اجرا و خروجی آن بعد از گذشت زمان Delay 1 فعال می شود. خروجی این بلوک Y2را ست و M3 را ریست می کند. فعال شدن Y2 به منزله اتصال موتور به صورت مثلث است.
  • طبق Network 4 با فعال شدن X1، لبه بالا رونده آن تشخیص داده شده و خروجی های Y0 تا Y2 ریست می شوند.

باید دقت شود در این برنامه دکمه های استارت و استاپ به صورت لحظه ای (Momentary) در نظر گرفته شده اند.

شبیه سازی برنامه در محیط اچ ام ای نرم افزار FBD Editor:

Star-Delta Reduced Voltage Starter Control

برای مطالعه بیشتر روی لینک کلیک کنید تا به برنامه نوشته شده در محیط FBD Editor دسترسی داشته باشید.

  • تمرین: برنامه را طوری بازنویسی کنید که تا زمان فعال بودن دکمه ریست، موتور استارت نشود.
فهرست