آموزش PLC | ساخت ساعت 24 ساعته:

هدف سیستم کنترلی:

ساخت ساعت 24 ساعته با استفاده از کانتر صعودی شمار در نرم افزار FBD Editor

24-hour Clock

المان های مورد نیاز:

حل مساله با نرم افزار FBD Editor:

24-hour Clock PRO

شرح برنامه:

  • با روشن شدن پی ال سی با توجه به مقدار اولیه True برای بیت M0، زمان فعلی برنامه گرفته شده و بیت M2 ست و M0 ریست می شود.
  • در صورت ریست نشدن M0، در هر سیکل اسکن برنامه، تابع Get Time اجرا و زمان فعلی برنامه گرفته می شود.
  • با ست شدن M2، بلوک Elapse Time اجرا و پس از گذشت زمان delay time که برای این برنامه 1000msec در نظر گرفته شده است، خروجی فعال می شود.
  • پس از گذشت یک ثانیه و فعال شدن خروجی، M2 ریست و M0 برای تکرار برنامه در هر یک ثانیه، ست شود.
  • در صورت ریست نکردن M2، برنامه دچار اشکال می شود. زیرا بلوک Elapse Time در حالت اجرا باقی می ماند.
  • طبق Network 1، در هر ثانیه مقدار رجیستر Second یک واحد افزایش می یابد.
  • طبق Network 2، در صورتی که مقدار این رجیستر بزرگتر مساوی 60 شود، مقدار رجیستر Minute یک واحد افزایش و مقدار صفر در رجیستر Second ریخته می شود.
  • طبق Network 3 در صورتی که رجیستر Minute بزرگتر مساوی 60 شود، یک واحد به رجیستر Hour افزوده می شود و مقدار صفر در رجیستر Minute ریخته می شود.
  • طبق Network 4 در صورتی که رجیستر Hour بزرگتر مساوی 24 شود، مقدار صفر در این رجیستر ریخته می شود.

شبیه سازی برنامه در محیط اچ ام ای نرم افزار FBD Editor:

24-hour Clock

برای مطالعه بیشتر روی لینک کلیک کنید تا به برنامه نوشته شده در محیط FBD Editor دسترسی داشته باشید.

فهرست