آموزش پی ال سی | Set Bit/Reset Bit:

دستورات Set Bit/Reset Bit جز دستورات پایه ای در آموزش پی ال سی هستند. استفاده از این دو دستور مکمل یکدیگر هستند. به این ترتیب هرگاه در برنامه نویسی پی ال سی، خروجی یا بیتی ست شود تا زمانی که ریست نشود، فعال باقی خواهند ماند. دستورات ست بیت و ریست بیت معمولا در خروجی عملیات شرطی قرار می گیرند. این جمله بدان معنا است که در روند برنامه نویسی پی ال سی در عملیات های شرطی، در صورت برقرار بودن شرایط، خروجی یا بیت خاصی به کمک این دستورات ست یا ریست می شوند.

در ادامه کاربردی از دستورات Set Bit/Reset Bit در PLC، به صورت یک مثال شرح داده شده است.

مثالی از دستورات Set Bit/Rest Bit:

هدف سیستم کنترلی:

  • روشن شدن خروجی Y0 وقتی که ورودی X0 به دفعات فرد فشرده شده است.
  •  خاموش شدن Y0 وقتی ورودی X0 به دفعات زوج فشرده می شود.

المان های مورد نیاز:

حل مساله با نرم افزار FBD EDITOR:

SetBit ResetBit Pro

شرح برنامه:

  • طبق Network 0 با تغییر وضعیت X0 از حالت خاموش به روشن یک لبه بالا رونده در پی ال سی ایجاد می شود و بیت M1 از طریق دستور Set Bit ست می شود. که نتیجتا دو حالت پیش می آید.
  • حال اول : طبق Network 1 در صورت خاموش بودن خروجی Y0، خروجی فعال و بیت M1 ریست می شود.
  • حالت دوم: طبق Network 2 در صورت روشن بودن خروجی Y0، خروجی Y0 و بیت M1 ریست می شوند.

شبیه سازی در محیط نرم افزار FBD Editor:

Example of SetBitReset Bit

برای مطالعه بیشتر روی لینک کلیک کنید تا به برنامه نوشته شده در محیط FBD Editor دسترسی داشته باشید.

  • تمرین : به عنوان تمرین بیشتر سعی کنید این برنامه را به کمک دستور Not بنویسید.

راهنمایی : می توانید پس از هربار تشخیص لبه بالا رونده در ورودی، Not Y0 رو توی Y0 بریزید.

فهرست