آموزش PLC | روشن خاموش کردن لامپ راه پله از دو نقطه :

هدف سیستم کنترلی:

راه اندازی یک سیستم روشنایی برای روشن یا خاموش کردن لامپ از بالا یا پایین راه پله.

Turn the light on and off from two places Pic

المان های مورد نیاز:

حل مساله با نرم افزار FBD EDITOR:

Turn the light on and off from two places Pro

شرح برنامه:

  • اگر وضعیت هر دو سوویچ بالا و پایین راه پله مشابه هم باشد (هر دو روشن یا هر دو خاموش)، لامپ راه پله روشن می شود. اگر وضعیت دو سوویچ متفاوت باشد(یکی روشن و دیگری خاموش)، لامپ راه پله خاموش است.
  • زمانی که لامپ راه پله خاموش است، با تغییر وضعیت هر یک از سوویچ ها می توان از پایین یا بالای راه پله، لامپ را روشن کرد. به طور مشابه وقتی لامپ راه پله روشن است، با تغییر وضعیت هر یک از سوویچ ها از پایین یا بالای راه پله لامپ را خاموش کرد.

شبیه سازی برنامه در محیط نرم افزار FBD Editor:

Turn the light on and off from two places

برای مطالعه بیشتر روی لینک کلیک کنید تا به برنامه نوشته شده در محیط FBD Editor دسترسی داشته باشید.

فهرست