دوره آموزش PLC | مدار اولویت با اولین ورودی :

مدار اولویت با اولین ورودی از دستورات مهم در برنامه نویسی پی ال سی محسوب می شود. در این ساختار همواره اولویت با اولین ورودی است که درخواست داده، و به درخواست ورودی های دیگر پاسخ داده نمی شود. در زیر کاربرد این مساله را در قالب یک مثال بیان شده است.

هدف سیستم کنترلی:

  • این مسابقه از سه گروه با سطح های مختلف تشکیل شده است. گروه اول، گروه دانش آموزی گروه دوم، گروه دانش آموزان دبیرستان و گروه سوم، گروه اساتید است. این مسابقه توسط یک ادمین مدیریت می شود.
  • گروه اول دو دکمه برای درخواست به سوال مطروحه از سمت ادمین را دارند. با فشرده شدن هر یک از این دو دکمه چراغ نشان گر روی میز گروه اول روشن می شود. به همین ترتیب برای گروه دوم یک دکمه و یک چراغ در نظر گرفته شده است. اما برای گروه اساتید، روشن شدن چراغ نشان گر، منوط به فشرده شدن هر دو دکمه از سمت اساتید است.
  • در شرایط مسابقه، هر یک از گروه ها که چراغ نشان گر آن ها روشن شود، پاسخگوی سوال مطروحه خواهند بود. این بدان معناست که گروه های دیگر با فشردن دکمه های مربوطه نمی توانند چراغ نشان گر خود را فعال کنند.
  • با فشرده شدن دکمه ی در دسترس ادمین، تمامی چراغ ها خاموش می شوند و شرکت کنندگان در مسابقه تا زمان فعال بودن دکمه ادمین نمی توانند درخواست پاسخگویی داشته باشند. ادمین برای پرسش مجدد باید دکمه ی خود را در وضعیت خاموش قرار دهد.

 

First-in Priority Circuit Pic

المان های مورد نیاز:

حل مساله با نرم افزار FBD EDITOR:

First-in Priority Circuit PRO

شرح برنامه:

  • این مثال نمونه ای از مدار اولویت با اولین ورودی یا برنامه اولویت اول است. (First-in Priority) مشابه این مثال در صنعت بسیار رایج است.
  • مطابق با Network0، با فشار دادن دکمه های X0 یا X1 در صورت خاموش بودن چراغ های نشان گر گروه های دوم و سوم (Y1,Y2)، چراغ نشان گر گروه اول (Y0) روشن می شود.
  • مطابق با Network1، با فشار دادن دکمه X2 در صورت خاموش بودن چراغ های نشان گر گروه های اول و سوم (Y0,Y2)، چراغ نشان گر گروه دوم (Y1) روشن می شود.
  • با تشخیص لبه ی بالا رونده برای ورودی های X3 و X4، به ترتیب بیت های M5 و M7 ست می شوند. طبق Network4 در صورت فعال بودن هر دو بیت M5 و M7 با شرط غیر فعال بودن نشان گرهای گروه های اول و دوم(Y0,Y1) نشان گر گروه سوم روشن می شود.
  • با فشرده شدن دکمه ی X5 توسط ادمین، بیت های M5 و M7 ریست می شوند و خروجی Y3 غیر فعال می شود.
  • از آنجا که NOT دکمه ی X5 با همه ی ورودی ها AND شده است. با فعال شدن X5 هر خروجی که از قبل فعال بوده، غیر فعال می شود.

شبیه سازی برنامه در محیط نرم افزار FBD Editor:

First-in Priority Circuit

برای مطالعه بیشتر روی لینک کلیک کنید تا به برنامه نوشته شده در محیط FBD Editor دسترسی داشته باشید.

فهرست