آموزش PLCکنترل سرویس دهی به اتاق ها :

هدف سیستم کنترلی:

  • با ثبت درخواست سرویس از هر اتاق، درخواست مورد نظر ثبت می شود و به هنگام سرویس دهی درخواستی که زودتر ثبت شده است زودتر سرویس دهی می شود. به این عمل در صنعت اصطلاحا FIFO (First Input First Output) گفته می شود.
  • با هربار درخواست از هر اتاق یکی به تعداد درخواست ها افزوده می شود و با هربار چک کردن درخواست ها یکی از تعداد درخواست ها کم می شود.
  • شماره آخرین درخواست ثبت شده در نمایشگر نشان داده می شود.
  • با زدن دکمه ریست تمامی درخواست ها پاک می شوند.
room servicePic

المان های مورد نیاز:

شبیه سازی برنامه در محیط نرم افزار FBD Editor:

Room Service Call Control

برای مطالعه بیشتر روی لینک کلیک کنید تا به برنامه نوشته شده در محیط FBD Editor دسترسی داشته باشید.

فهرست