آموزش PLC | تشخیص محصولات معیوب در نوار نقاله :

هدف سیستم کنترلی:

در این مثال، محصولات معیوب (بلندتر از ابعاد نرمال) در نوار نقاله توسط سنسور فتوالکتریک تشخیص داده شده و توسط یک هل دهنده به داخل جعبه بازیافت انداخته می شود.

زمانی که سقوط محصول معیوب به داخل جعبه بازیافت توسط سنسور تشخیص داده شد، جک هل دهنده به حالت اول برمی گردد. اگر در حین کار خطا رخ دهد، اپراتور با فشردن شستی ریست، سیستم را به حالت اول در می آورد.

Defective Product Detect PIC

المان های مورد نیاز:

حل مساله با نرم افزار FBD Editor:

Defective Product Detect PRO

شبیه سازی برنامه در محیط نرم افزار FBD Editor:

Defective Product Detect

برای مطالعه بیشتر روی لینک کلیک کنید تا به برنامه نوشته شده در محیط FBD Editor دسترسی داشته باشید.

فهرست