آموزش پی ال سی | کنترل پروسه مخلوط کردن مایعات :

هدف سیستم کنترلی:

  • هدف مخلوط کردن دو مایع متفاوت است. بدین صورت که با زدن دکمه START ورودی Y0 فعال و مایع A وارد مخزن می شود و تا ارتفاع اول را می پوشاند. به محض رسیدن مایع A به سطح مطلوب این امر توسط سنسور تعبیه شده X1 تشخیص داده می شود.
  • پس از آن که مخزن از حجم مشخصی از مایع A پر شد، ورودی اول بسته و بلافاصله ورودی دوم Y1 باز می شود و مخزج تا ارتفاع بعدی از مایع B پر می شود. رسیدن به ارتفاع دوم توسط سنسور تعبیه شده X2 تشخیص داده می شود.
  • پس از پر شدن مخزن از حجم های مشخصی از دو مایع A و B ، همزن برای زمان مشخصی مخلوط را هم می زند.

پس از پایان یافتن پروسه هم زدن، همزن خاموش و شیر خروجی برای تخلیه مخلوط درون مخزن، برای مدت زمان مشخصی باز و سپس بسته می شود.

Automatic Liquids Mixing PIC

المان های مورد نیاز:

حل مساله با نرم افزار FBD Editor:

Automatic Liquids Mixing PRO

شبیه سازی برنامه در محیط نرم افزار FBD Editor:

Automatic Liquids Mixing Control System gif

برای مطالعه بیشتر روی لینک کلیک کنید تا به برنامه نوشته شده در محیط FBD Editor دسترسی داشته باشید.

فهرست