آموزش پی ال سی | کنترل سطح مخزن :

هدف سیستم کنترلی:

  • در صورتی که سطح آب مخزن از حد مجاز تعیین شده برای فعال شدن آلارم بگذرد (X0=ON)، آلارم فعال شده (Y10=ON) و پمپ تخلیه شروع به کار خواهد کرد (Y0=ON). پس از گذشت 10 دقیقه از صدور فرمان به کارافتادن پمپ تخلیه، اگر سطح آب هنوز هم بالای سطح X0 بود، آژیر خطر فعال می شود (Y11=ON).
  • در صورتی که سطح آب مخزن کمتر از حد مجاز تعیین شده شود (X1=0N)، آلارم فعال شده (Y10=ON) و پمپ تغذیه شروع به کار خواهد کرد (Y1=ON). پس از گذشت 5 دقیقه از صدور فرمان به کار افتادن پمپ تغذیه، اگر سطح آب هنوز هم پایین سطح X1 بود، آژیر خطر فعال می شود (Y11=ON).
  • پس از رسیدن سطح آب به حد نرمال: خروجی آلارم، آژیر خطر، پمپ تغذیه و تخلیه غیر فعال می شوند (Y0&Y1&Y10&Y11=OFF).
Reservoir Level Control PIC

المان های مورد نیاز:

حل مساله با نرم افزار FBD Editor:

Reservoir Level Control PRO

شبیه سازی برنامه در محیط اچ ام ای نرم افزار FBD Editor:

Reservoir Level Control gi f

برای مطالعه بیشتر روی لینک کلیک کنید تا به برنامه نوشته شده در محیط FBD Editor دسترسی داشته باشید.

فهرست