آموزش پی ال سی | کنترل اتوماتیک فلاش تانک توالت عمومی :

هدف سیستم کنترلی:

  • زمانی که شخصی به مدت سه ثانیه در محل (Urinal) قرار بگیرد، سیستم کنترل فلاش، به مدت سه ثانیه فعال می شود (The First Flushing). زمانی که شخص محل را ترک می کند، سیستم کنترل فلاش مجددا به مدت چهار ثانیه فعال می شود. (The Second Flushing).

Automatic Urinal Flushing 1

 

  • متوقف کردن فلاش اول و استارت زدن فلاش دوم در صورتی که فرد محل را در طول دوره اولین فلاش ترک کند.

Automatic Urinal Flushing 2

 

  • شخص دوم قبل از تمام شدن دوره فلاش دوم از سرویس استفاده کند، در این صورت باید فلاش چهار ثانیه ای دوم مربوط به شخص اول به کار خودش ادامه دهد و فلاش سه ثانیه ای برای نفر دوم را در نظر نگیرد. همچنین هنگامی که شخص دوم محل را ترک کرد فلاش دوم به مدت چهار ثانیه فعال شود.

Automatic Urinal Flushing 3

Automatic Coffee Maker PIC

المان های مورد نیاز:

حل مساله با نرم افزار FBD Editor:

Automatic Urinal Flushing PRO

برای مطالعه بیشتر روی لینک کلیک کنید تا به برنامه نوشته شده در محیط FBD Editor دسترسی داشته باشید.

فهرست