دوره جامع آموزش پی ال سی | کنترل اتوماتیک درب ورودی :

پس از گذراندن چندین مثال از قسمت تایمرها در پی ال سی، این آموزش به کنترل اتوماتیک درب ورودی پرداخته است. هدف از این مثال تحلیل ذهنی بیشتر برای برنامه نویسان پی ال سی در هنگام استفاده از تایمر در پی ال سی است.

هدف سیستم کنترلی:

  • در صورت تشخیص حضور افراد در ناحیه دید سنسور (X0=ON) درب باز می شود(Y0=ON). باز شدن درب تا زمانی ادامه خواهد داشت که لیمیت سوویچ X2 فعال شود(X2=ON). فعال شدن این لیمیت سوویچ به منزله باز شدن درب تا پایان موقعیتی که برایش در نظر گرفته شده است.
  • با فعال شدن لیمیت سوویچ X2، موتور باز کننده درب بلا فاصله خاموش(Y0=OFF) و در صورت فعال ماندن سنسور X2 برای چند ثانیه موتور مربوط به بستن درب فعال(Y1=ON) و درب شروع به بسته شدن می کند. بسته شدن درب تا زمانی ادامه دارد که لیمیت سوویچ مربوط به بسته شدن درب X1 فعال شود(X1=ON).با فعال شدن X1 موتور مربوط به بسته شدن درب خاموش می شود(Y1=OFF).
  • باید دقت نمود اگر در حین پروسه بسته شدن درب(Y1=ON)، فردی در ناحیه دید سنسور X0 تشخیص داده شود(X0=ON)،عمل بسته شدن درب بلافاصله استپ شده(Y1=OFF) و درب شروع به باز شدن می کند (Y0=ON).
Automatic Door Control PIC

المان های مورد نیاز:

حل مساله با نرم افزار FBD Editor:

Automatic Door Control PRO

شرح برنامه:

  • طبق Network 0 با فعال شدن X0، خروجی Y0 ست و Y1 ریست می شود. با فعال شدن Y0، درب ورودی باز می شود.
  • طبق Network 1 با فعال شدن X2، لبه بالا رونده آن تشخیص داده شده و Y0 بلافاصله ریست می شود. لبه بالا رونده X2 یا لبه پایین رونده X0 منجر به اجرا شدن بلوک Get Time می شوند، با فعال شدن این بلوک زمان فعلی برنامه در ریجیستر Start Time ریخته می شود. همچنین بیت M3 برای فعال شدن بلوک Elapse Time ست می شود.
  • توصیف فیزیکی بند قبل به این صورت است که در صورت بسته شدن درب ورودی، لیمیت سوویچ X2 فعال شده که در این صورت موتور مربوط به بستن درب، (Y0) خاموش می شود.
  • مطابق Network 2 تاخیر 2 ثانیه ای برای فعال شدن موتور Y1، مربوط به بستن درب اعمال شده و پس از گذشت زمان مذکور خروجی Y1 ست می شود. باید دقت شود که شروع زمان تاخیر منوط به خاموش شدن X0 و روشن نبودن Y0 است.
  • طبق Network 3 با بسته شدن کامل درب ورودی، لیمیت سوویچ X1 فعال و موتور Y1 بلافاصله خاموش می شود.

شبیه سازی برنامه در محیط نرم افزار FBD Editor:

Automatic Door Control

برای مطالعه بیشتر روی لینک کلیک کنید تا به برنامه نوشته شده در محیط FBD Editor دسترسی داشته باشید.

فهرست