دوره آموزش رایگان PLC | ساخت آب نمای یک استخر :

هدف سیستم کنترلی:

  • ساخت آب نما، به این صورت که با زدن دکمه X0، چراغ نشان گر Y0 روشن شود.
  • چراغ رنگی وسط استخر دو ثانیه بعد از زدن دکمه X0 روشن و به مدت دو ثانیه روشن بماند. سپس شیر فواره وسط استخر به اندازه دو ثانیه باز و سپس بسته شود.
  • بعد از بسته شدن شیر فواره وسط استخر، چراغ های رنگی دور استخر به اندازه دو ثانیه روشن و سپس خاموش شوند. بعد از خاموش شدن چراغ های رنگی دور استخر، شیر فواره های دور استخر به اندازه دو ثانیه باز و سپس بسته شود.
  • بعد از این مرحله، مجدد به گام اول برگشته و چراغ رنگی وسط استخر به مدت دو ثانیه روشن و سپس خاموش شود. به همین ترتیب این پروسه تا غیرفعال کردن دکمه X0، ادامه داشته باشد.
Interesting Fountain PIC

المان های مورد نیاز:

حل مساله با نرم افزار FBD Editor:

Interesting Fountain PRO

شبیه سازی برنامه در محیط اچ ام ای نرم افزار FBD Editor:

Interesting Fountain

برای مطالعه بیشتر روی لینک کلیک کنید تا به برنامه نوشته شده در محیط FBD Editor دسترسی داشته باشید.

فهرست