دوره آموزش PLC | ایجاد تایمر تاخیر در قطع/ وصل(ON/OFF Delay Timer) :

تایمر تاخیر در قطع/وصل تشکیل شده از دو تایمر تاخیر در قطع و تایمر تاخیر در وصل است. روند پیاده سازی این تایمر در نرم افزار FBD Editor  در مثال زیر آموزش داده شده است.

هدف سیستم کنترلی:

  • ساخت تایمر تاخیر در قطع/وصل در نرم افزار FBD Editor شرکت فراروپایا
  • با زدن دکمه X1 خروجی بعد از چند ثانیه روشن و با قطع کردن X1 خروجی بعد از چند ثانیه خاموش شود.
  • زمان تاخیر در وصل و قطع متغیر و توسط اچ ام ای از اپراتور گرفته شود.
on/offDelayPic

المان های مورد نیاز:

حل مساله با نرم افزار FBD Editor:

on/offDelayPRO

شرح برنامه:

  • طبق Network 0 با فعال شدن X1، لبه بالا رونده آن تشخیص داده می شود و زمان برنامه توسط بلوک Get Time گرفته شده و بیت M1 ست می شود.
  • طبق Network 1 با فعال شدن بیت M1، تابع Elapse Time اجرا و خروجی آن بعد از گذشت زمان ON Delay فعال می شود. خروجی این بلوک Y1 را ست و M1 را ریست می کند.
  • طبق Network 2 با غیر فعال شدن X1، لبه پایین رونده آن تشخیص داده می شود و زمان برنامه توسط بلوک Get Time گرفته شده و بیت M3 ست می شود.
  • طبق Network 3 با فعال شدن بیت M3، تابع Elapse Time اجرا و خروجی آن بعد از گذشت زمان OFF Delay فعال می شود. خروجی این بلوک Y1 و M3را ریست می کند.

شبیه سازی برنامه در محیط نرم افزار FBD Editor:

ONOFF Delay gif

برای مطالعه بیشتر روی لینک کلیک کنید تا به برنامه نوشته شده در محیط FBD Editor دسترسی داشته باشید.

فهرست