طراحی فواره آبی یک استخر

هدف کنترلی:

  • ساخت آب نما بدین صورت که با زدن دکمه X0 چراغ نشان گر Y0 روشن شود.
  • چراغ رنگی وسط استخر دو ثانیه بعد از زدن دکمه X0 روشن و به مدت دو ثانیه روشن بماند. سپس شیر فواره وسط استخر به انداز دو ثانیه باز و سپس بسته شود.
  • بعد از بسته شدن شیر فواره وسط استخر، چراغ های رنگی دور استخر به اندازه دو ثانیه روشن و سپس خاموش شوند. بعد از خاموش شدن چراغ های رنگی دور استخر، شیر فواره های دور استخر به اندازه دو ثانیه باز و سپس بسته شود.
  • بعد از این به گام اول برگشته و چراغ رنگی وسط استخر به مدت دو ثانیه روشن و سپس خاموش شود. به همین ترتیب این پروسه تا غیرفعال کردن دکمه X0 ادامه داشته باشد.

المان های مورد نیاز

عملکرد المان ها
X0: دکمه استارت / استپ X0
Y0: چراغ نشانگر روی تابلو به منظور نشان دادن روشن شدن فواره Y0
Y1: چراغ رنگی وسط استخر Y1
Y2: شیر فواره وسط استخر Y2
Y3: چراغ های رنگی دور استخر Y3
Y4: شیر فواره های دور استخر Y4
زمان تاخیر دو ثانیه ای Delay

حل مساله با نرم افزار FBD EDITOR:

برای مشاهده شبیه سازی برنامه در محیط اچ ام ای شرکت فراروپایا اینجا کلیک کنید. 

برای مطالعه بیشتر روی لینک کلیک کنید تا به برنامه نوشته شده در محیط FBD Editor دسترسی داشته باشید.

فهرست